หน้าแรก
โปรแกรมทัวร์
ห้องภาพ
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ-สอบถาม
ท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัด ท่องเที่ยวทั่วไทย
ลอยกระทง 2 วัน 1 คืน  ราคา 2,800 บาท/คัน(10 ที่นั่ง)
ทัวร์ งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน-เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย นำชมจังหวัดสุโขทัย-พิษณุโลก

Lovetourthai ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว

ทัวร์ งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน-เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
นำชมจังหวัดสุโขทัย-พิษณุโลก ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน และ 21-22 พฤศจิกายน 2553
บริการอาหารเลิศรส ที่พักมาตรฐาน พร้อมบริการที่สุดแสนจะประทับใจ

วันที่ 1   กรุงเทพฯ - นมัสการพระพุทธชินราช พิษณุโลก - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
11.30 น. เดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลก บริการอาหารกลางวัน (1)
12.30 น. นมัสการพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่สวยที่สุด และเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง จ.พิษณุโลก
13.30 น. เดินทางสู่ จ.สุโขทัย เข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมืองแห่งมรดกโลก ชมโบราณสถาน และชมความเจริญรุ่งเรื่องของเมืองสุโขทัย ที่ยังคงเหลือเค้าโครงให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และยังเป็นเมืองแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้
17.00 น. Check in เข้าที่พัก โรงแรมไพลิน (เทียบเท่า)
18.00 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
19.00 น. เดินทางไปชม งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ต้นกำนิดนางนพมาศ
20.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดเตรียมตัวเข้าชมงานแสง สี เสียง อันตระการตา ชมการแสดงต้นกำเนิดเมืองสุโขทัย การแสดงใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที
22.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดเดินทางกลับโรงแรมไพลิน พักผ่อนตามอัธยศัย ... ZZzz

วันที่ 2   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - วัดนางพญา - วัดช้างล้อม - วัดเจดีย์เจ็ดแถว -
วัดมหาธาตุ - ร้านทองโบราณ - กรุงเทพฯ

07.30 น. บริการอาหารเช้า (3)
08.30 น. ออกเดินไป อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ชมโบราณสถาน และ โบราณวัตถุต่างๆมากมาย วัดนางพญา วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดมหาธาตุ
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านแก่งหลวง
13.00 น. เดินทางชม ร้านทองโบราณ ที่ทำด้วยมือ เป็นศิลปะพื้นบ้านที่หาชมได้ยากยิ่ง การทำทองโบราณ
14.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯประมาณ 2 ทุ่ม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

************************************
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน 

 
อัตราค่าบริการ
- ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท
- เด็ก (3-11 ปี) 
- พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 2,200 บาท
- พักเดี่ยว เพิ่ม  600 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
- ค่าตั๋วเข้าชมงานลอยกระทง-เผาเทียน-เล่นไฟ แสง สี เสียง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

ลักษณะทริป
เทียวงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน-เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2554

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- หมวกกันแดด ครีมกันแดด
- เสื้อกันหนาว
- รองเท้าสวมใส่สบาย
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

 
หมายเหตุ
ทัวร์ของเราเน้นความสะดวกสบายเป็นความเป็นส่วนตัวในการตัดสินใจของลูกค้าจึงแนะนำโปรแกรม ให้ลูกค้าเลือกเอ็งได้อย่างเต็มที่ทั้งที่พัก อาหาร และสถานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กับเวลาแต่เมื่อตัดสินใจได้แล้ว เรายินดีประสานงานและ จองที่พักและอาหารให้ท่านค่ะ
(ถ้าจะไปช่วงเทศกาลควรรีบจองนะค่ะเพราะที่พักเต็มเร็วมาก)
*** หรือจะเช่าแต่รถนำท่านไปตามโปรแกรมของท่านก็ได้ค่ะมีทั้งรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง และ 14 ที่นั่ง มีทั้งรถแก๊สและรถน้ำมัน รถบัส ปรับอากาศ และพัดลม****
การสำรองที่นั่ง
มัดจำล่วงหน้าท่านละ 1,000 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   

 

 
 
 
 
 
 
 
คุณผกาวรรณ์ Mobile: 084-3887377,083-044-2625
Mobile: 084-939-3665
Fax.: 02-444-9807
E-mail : pakawankrn@gmail.com,tourthai2553@gmail.com, Line: leklovetourthai
 
www.lovetourthai.com
เลขที่ 6/544 หมู่บ้านบัวทองเคหะ ถ.บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 11110
Mobile:084-388-7377, 092-464-8088 , 083-0442-625, : 081-989-2274 Fax: 02-953-4066
E-mail : lovetourthai2553@gmail.com